Nieuws

       DatumTitel
07/05/2024Hein Mekelenkamp overleden
09/04/2024Nederland: Een Land van Tegenstellingen
04/03/2024Gas erop
03/02/2024Politiek actief in Dalfsen
01/12/2023Zoek jij of maak jij, in deze tijd ook wat vertier en gezelligheid?
11/10/2023Herfst in aantocht!
08/06/2023Het is zomer!
28/04/2023Klimaatstraat
19/03/2023Trots op vrijwilligers
02/03/2023In Memoriam Hans Ellenbroek
05/02/2023Alweer bijna een jaar op weg in deze nieuwe raadsperiode 2022-2026.
21/12/2022Vasthouden
09/11/2022Begroting
31/10/2022Reactie op programmabegroting 2023-2026
01/07/2022Op koers
09/06/2022Reactie op de Perspectiefnota 2023-2026
27/05/2022Nieuwe Coalitie
12/04/2022Verdeeld
30/03/2022Winnaars Prijspuzzel Gemeentebelangen
27/03/2022Jos Ramaker stopt als raadslid Gemeentebelangen
14/03/2022Ganzenbord
01/03/2022André Schuurman Lijsttrekker Gemeentebelangen
23/02/2022Verklaring Jos Ramaker
23/02/2022Reactie Bestuur Gemeentebelangen
06/01/2022KIESLIJST 2022
27/12/2021Lijst 1 Gemeentebelangen mix van ervaring en nieuw talent
10/12/2021Jos Ramaker weer lijsttrekker van Gemeentebelangen
08/12/2021Herman van den Berg 1955-2021
01/11/2021Reactie op de Programmabegroting 2022-2025
03/09/2021Bereikbaarheid
07/07/2021Reces voor de raad van Dalfsen
28/06/2021Reactie op de Perpectiefnota 2022-2025
10/06/2021Burgerparticipatie schoon Dalfsen
01/06/2021Gemeentebelangen Dalfsen al 90 jaar Gewoon Betrokken!
11/05/2021Over ongein, vandalisme en diefstal.
06/05/2021Armoede en schulden
28/03/2021Hart onder de riem
16/03/2021Struinen
13/02/2021Een bikini heeft een blote buik en een badpak niet
04/02/2021In memoriam Sientje Swartjes Lenferink Erelid van Gemeentebelangen
08/12/2020tante Dicky
04/11/2020Reactie op de begroting 2021-2024
22/06/2020Reactie op de Perspectiefnota 2021-2024
07/06/2020Trots op Dalfsen!
24/12/2019Inclusief
04/11/2019Westenwind
24/09/2019Dynamisch Dalfsen
24/06/2019Reactie op de Perspectiefnota 2020-2023
01/01/2019Gelukkig 2019!
22/12/2018In Memoriam Theus van den Brink
05/11/2018Algemene Beschouwingen op de programmabegroting 2019-2022
 

Algemene Beschouwingen op de programmabegroting 2019-2022

 
Algemene beschouwingen op de programmabegroting 2019-2022

Bijsturen…

Eind van deze maand nemen we afscheid van onze kopman, fietsliefhebber en raadsvoorzitter, burgemeester Han Noten. 
Zijn laatste tijdrit, maar wij als nieuwe gemeenteraad staan nog maar net op de pedalen. 
Wij zijn nog maar net onderweg in de eerste etappe van deze raadsperiode en krijgen gelijk al te maken met tegenwind.
Er ligt een forse opgave om vanuit de perspectiefnota 2019-2022 tot een structureel sluitende begroting te komen voor de komende jaren.
Het coalitieakkoord ‘Dichtbij-Dalfsen-Dichtbij’ en de raadsagenda ‘Kleurrijke Kubus’, welke na de verkiezingen gezamenlijk met alle ploegleiders tot stand zijn gekomen, blijken een goed kompas te zijn voor deze raadsperiode. Belangrijke thema’s als Burgerparticipatie, Klimaat en duurzaamheid, Transformatie in het Sociaal Domein, Armoede, Wonen, de Omgevingswet en Verkeersveiligheid zijn op hoofdlijnen beschreven, raadsbreed ingezet. 
Als wij als gemeente Dalfsen zelfstandig willen blijven en dit kompas willen hanteren moeten met name de financiën op orde zijn. Dat is nu nog wel het geval maar er wordt ons behoorlijk in de wielen gereden onder andere door de uitkomst van de septembercirculaire en de tekorten ten gevolge van de jeugdwet. Fikse tegenvallers. Ondanks dat is er een sluitende begroting gepresenteerd door evenals vorig jaar forse ombuigingen te realiseren.  
Wij zouden het college daarvoor bijna gaan complimenteren maar zien ook 
dat het college zich direct in de proloog van deze periode al genoodzaakt voelt om met een forse OZB verhoging te komen. Dit om financieel gezond te blijven en de wensen vanuit de raadsagenda en het coalitieakkoord te kunnen realiseren. Wij zullen dus moeten bijsturen om een sluitende begroting te kunnen presenteren.
Wij zien van de wensen uit het coalitieakkoord, die gememoreerd zijn bij de Perspectiefnota, nog geen financiële onderbouwing in deze begroting. 
Denk aan de fietsroute naar Zwolle, de aansluiting bij het Shared Service Center, de realisatie van het centrumplan Dalfsen en Duurzaamheid, om er maar enkele te noemen. Er komen dus nog flinke investeringen op ons af. We begrijpen dat een exacte financiële vertaling moeilijk is, maar een prognose zou welkom zijn. Is het college het hiermee eens en is er na het schrijven van deze begroting al meer duidelijkheid en kunt u eventueel bedragen noemen? (1)
Om achteraf niet met tegenvallers geconfronteerd te worden, hebben wij nog maar vijf maanden geleden bij de Perspectiefnota ingestemd met uw voorstel om te indexeren. Nu wilt u de indexering achterwege laten en zo nodig achteraf in de Perspectiefnota te herstellen. Wij vinden dit geen consequent beleid, bent u het met ons eens? (2)
Wij zijn voornemens om volgend jaar aansluiting te zoeken bij het Shared Service Center ONS. U geeft aan dat daardoor een forse investering in ICT in eerste instantie niet nodig is, maar volgend jaar zal deze  aansluiting ongetwijfeld ook financiële gevolgen hebben. Hoe hoog zijn de te verwachten kosten? (3) En dit is dus ook niet in de voorliggende begroting opgenomen? (4)
We maken ons zorgen over de bedrijfsvoering van onze gemeente. Veel ambtenaren kunnen zich elders verbeteren en verlaten het peloton. 
Zonder rugnummers te noemen, zien wij regelmatig punten van de Lange Termijn Agenda doorgeschoven worden naar een later tijdstip, omdat de werkdruk zo hoog is dat men er niet aan toekomt stukken voor te bereiden en begrijpelijk prioriteiten stelt. Kunnen we de vacatures opvullen met goed gekwalificeerd personeel en kunnen we de financiële gevolgen (hogere loonkosten) betalen? We zullen kwaliteit moeten blijven leveren om onze zelfstandigheid te behouden en de finish te halen. 
Klopt ons beeld dat hier een tandje bijgezet moet worden en bent met ons van mening dat we goede techneuten nodig blijven hebben? Hoe gaan we dit oplossen? Is daar meer geld voor nodig? 
Kortom kunnen we de bedrijfsvoering op orde houden voor het bedrag van € 600.000 (oplopend tot €1.000.000)? (5)
Als u bovenstaande tot u genomen hebt, merkt u dat we ons zorgen maken. We zien dit echt als een kasseienkoers, we neigen om in te stemmen met een OZB verhoging. Of dat echter het voorgestelde percentage moet zijn, laten wij nog even in het midden tot dat wij uw antwoorden tot ons genomen hebben.
Het beheer van de openbare ruimte vinden wij als Gemeentebelangen een zeer belangrijk onderwerp. Zoals u zelf schrijft, geven we hiermee ons visitekaartje af aan onze bewoners, bedrijven en vakantiegangers. We krijgen echter de laatste tijd veel klachten omdat vanwege de droogte van de afgelopen zomer veel wortels van bomen, de straten en trottoirs omhoog trekken. Wat gaat u hieraan doen om als gemeente Dalfsen de groene trui te blijven dragen? (6)
Dat daarvoor ook geïnvesteerd moet worden in kwalitatief hoogwaardige fietsroutes in de hele gemeente spreekt voor zich. We zien vooral uit naar de aanleg van de (snel) fietsroute Dalfsen-Zwolle, zonder dat we de verbinding van Lemelerveld naar Zwolle en Raalte vergeten. Wat betreft de oversteek Rondweg - Kampmansweg zien wij uw plannen graag tegemoet.
Als raad hebben we vorige maand kennis genomen van de energie-enquête.  Mede op basis van deze inwonerspeilingen zullen we deze maand nog kaders voor grootschalige energie- opwekking vaststellen. Er zullen belangrijke keuzes gemaakt moeten worden over o.a. zonnepanelen, op het land of op het dak en over windmolens. Een van de ambities is het koploperschap op de ranglijst van gemeenten, we zullen hiervoor een enorme demarrage moeten maken.
Van het aardgas af is inmiddels een bekend begrip geworden. Voor nieuwbouw is “van het gas af” inmiddels verplicht en voor bestaande bouw komt dit ook steeds meer in zicht. Communicatie met de ‘Duurzame Dorpen’ en voorlichting voor onze inwoners blijft daarbij van groot belang. Bij dit onderwerp vragen wij ons af hoe de stand van zaken is t.a.v. de Pniëllocatie (7) Ook zijn wij benieuwd naar de stand van zaken op de locatie Slingerdael (8)
De transformatie in het Sociaal Domein loopt en is ook in Dalfsen volop in ontwikkeling. We zoeken samen naar een manier om deze zo goed mogelijk inhoud te geven en de themagerichte bijeenkomsten zien we als een waardevolle stap om het beleid te evalueren en verder te ontwikkelen. 
Er gaat veel geld om in het Sociale Domein en we hebben niet altijd direct invloed op deze geldstroom. De onzekerheid over de kosten die de Jeugdwet met zich meebrengt samen met de waarschijnlijke invoering van een abonnementstarief in de WMO, bedacht in Den Haag, maakt onder andere dat we op dit moment niet kunnen overzien wat de financiële consequenties hiervan voor Dalfsen zullen zijn.
Er komt geld van Beschermd Wonen terug vanuit het Rijk via centrumgemeente Zwolle naar de regiogemeenten. Kunt u aangeven waarom, wat de hoogte van dit bedrag is, of het gaat om incidenteel/structureel geld en welke plannen u heeft voor de besteding hiervan? (9) 
We sluiten deze koers af door iedereen te bedanken die meegewerkt heeft aan de totstandkoming van deze begroting en hopen ondanks de uitdagingen m.b.t. de gevaarlijke afdalingen en hoge cols, samen met alle ploegen een sterke, zelfstandige gemeente Dalfsen te behouden. Uiteindelijk moeten de inwoners van Dalfsen winnaars zijn in het eindklassement.
 
De fractie van Gemeentebelangen, 
Jos Ramaker, Hans Ellenbroek, Herman Kleine Koerkamp, Gerard Jutten, 
Ingrid Kappert, Wim Pessink, Wim van Lenthe, Jolande Upper en Inge Haarman
 

27/08/2018Wim Dankelman verlaat de gemeenteraad
06/03/2018Bomenkap Jagtlusterallee
24/01/2018GB is er klaar voor!
16/01/2018Gelukkig Nieuwjaar
22/12/2017Wim Wim situatie
06/11/2017AB
06/10/2017André Schuurman wethouder
26/09/2017Klaas Agricola nieuwe burgemeester van Dantumadiel
22/06/2017Reactie in 2e termijn Perpectiefnota 2018-2021
09/06/2017Algemene Beschouwingen perspectiefnota 2018-2021
05/03/2017Overijssel vreest overlast Luchthaven Lelystad
05/01/2017Lokale democratie als medicijn tegen populisme en collectief chagrijn
04/11/2016Gemeentebelangen blij met inventarisatie naar achterstallig onderhoud!
01/11/2016reactie programmabegroting 2017-2020
03/07/2016Motie Cultuurbeleid
27/06/2016Statushouders
23/06/2016Reactie VJN Tweede termijn
20/06/2016Algemene Beschouwingen/ reactie op Voorjaarsnota 2016
22/03/2016Raadsvraag door GB: Voortbestaan Tophandbal Dalfsen
22/03/2016Raadsvraag door GB: Naamgeving Cichoreifabriek
15/03/2016Notitie Windpark Nieuwleusen west
14/03/2016Toekomstgericht Welzijnsbeleid 2017-2020
11/03/2016Wethouder Agricola reikt prijs uit: 'meest verbindende ondernemer van Dalfs
29/02/2016Reconstructie Rechterensedijk
02/02/2016Parkeren grote voertuigen binnen de bebouwde kom
17/11/2015Uitreiking duurzaamheidsprijs 2015 door Wethouder Agricola
16/11/2015Bedrijvencontactavond Wethouder Agricola
03/11/2015Reactie op begroting 2016-2019
14/09/2015Rechterensedijk
14/09/2015Vluchtelingenvraagstuk brief aan college
09/07/2015Dalfsen op koers
15/06/2015Algemene beschouwingen VJN 2015
24/03/2015Ingrid Kappert tijdelijk raadslid
04/03/2015Waterschapsverkiezingen
03/11/2014Reactie op Begroting 2015
19/06/2014Reactie GB op de voorjaarsnota 2014
15/05/2014Ruud van Leeuwen 2e wethouder
14/05/2014Coalitiedocument
09/05/2014Raadsdocument gepresenteerd
19/04/2014Partijen gaan raadsdocument opstellen
08/04/2014Informateur Elfers overhandigt advies
31/03/2014Beschouwingen Jos Ramaker
24/03/2014Buslijn 167
23/03/2014Geweldig Bedankt!
17/03/2014Rechterensedijk
12/03/2014Bereikt in 2010-2014
04/03/2014GB in Geluid en Beeld
20/02/2014Pitch economisch debat Dalfsen
19/02/2014Geen proefboringen naar aardgas
05/02/2014uit Trouw 14-2-2014
27/01/2014Rechterensedijk
02/01/2014Nieuwjaarswens
06/12/2013Gemeente in Balans
21/11/2013Jos Ramaker, wederom Lijsttrekker van Gemeentebelangen
12/11/2013Rust en Ruimte
28/10/2013Reactie op de begroting
25/10/2013Duurzaamheidsprijs 2013
20/10/2013Agricola Wethouder groenste dorp van Nederland
30/09/2013Op weg naar de verkiezingen
08/09/2013150e lid
09/04/2013Voorjaarsledenvergadering GB
24/03/2013Nieuwsbrief maart 2013
16/02/2013Bestuurlijke samenwerking
06/02/2013Combinatiefunctionarissen
22/01/2013Welkooplocatie
05/12/2012Afvalbeleid uit de raad van Dalfsen
21/11/2012Koninklijke onderscheiding Hans Ellenbroek
18/11/2012Najaarsnieuwsbrief 2012
13/11/2012Steenmarters
07/11/2012Trefkoele in Stentor
01/11/2012Begroting tweede termijn
30/10/2012Reactie op de begroting 2013-2016
09/10/2012Rioolwaterzuivering officieel in gebruik
02/10/2012Rechterense dijk
07/09/2012Opening Zwaluwhof
21/06/2012Motie aanbestedingsbeleid
19/06/2012Reactie op de voorjaarsnota
06/05/2012Duurzaam bedrijf Dalfsen
02/05/2012Nota grondbeleid uit de raad van Dalfsen
17/04/2012Ledenvergadering 5 april 2012
03/04/2012Onze griffier in Binnenlands Bestuur
18/03/2012Nieuwsbrief maart 2012
07/02/2012Trefkoele Uit de raad van Dalfsen
05/02/2012Twitter
02/02/2012Voetveer Hessum
01/02/2012Trefkoele fase 2 van start
01/01/2012Nieuwjaarswens
05/12/2011Burgernet
02/12/2011Hoog en droog boven water
01/11/2011Reactie op de begroting 2012
17/10/2011Raadsvergadering 17 oktober 2011
11/10/2011Najaarsbijeenkomst Gemeentebelangen Dalfsen
27/09/2011Nieuwsbrief GB september 2011
19/08/2011Overlast steenmarters