Partij informatie

De vereniging stelt zich ten doel de behartiging van de belangen der gemeente Dalfsen, zulks in de uitgebreidste zin des woords zonder voorkeur voor enige godsdienstige of politieke richting, zulks echter met vermijding van al datgene, hetwelk een ander in zijn godsdienstige of politieke overtuiging zou kunnen kwetsen. Zij tracht dit doel te bereiken door:

  • het deelnemen aan de verkiezing voor leden van de gemeenteraad;
  • het bij iedere gemeenteraadsverkiezing vaststellen van een program van actie, waarin met name de kernpunten van de in de eerstvolgende zittingsperiode van de gemeenteraad na te streven doeleinden worden samengevat;
  • het bestuderen van alle vraagstukken, welke zich ten aanzien van het bestuur van de gemeente kunnen voordoen;
  • het propageren van haar opvattingen omtrent al datgene, wat naar het oordeel van de vereniging bevorderlijk kan zijn voor de ontwikkeling van de gemeente Dalfsen;
  • alle andere wettige middelen, welke tot het gestelde doel dienstig kunnen zijn.

Wilt u lid worden van Gemeentebelangen?

Download dan onderstaand formulier, vul het in en stuur het naar gemeentebelangendalfsen@gmail.com


Aanmeldingsformulier GB.pdf

De doelstelling van Gemeentebelangen

  • Gemeentebelangen stelt zich als taak ( zonder voorkeur voor enige godsdienstige richting) het welzijn en de welvaart van de inwoners van de gemeente Dalfsen te bevorderen.
  • Gemeentebelangen wil dat de inwoners van kernen en wijken meer invloed krijgen in het beleid van de gemeente.
  • Gemeentebelangen wil goed en constructief overleg tussen de gemeente Dalfsen en haar burgers.
  • Gemeentebelangen streeft naar een grotere vertegenwoordiging in de Gemeenteraad ( nu 9 zetels) om de belangen van burgers nog beter te kunnen behartigen.
  • Gemeentebelangen is bereid bestuursverantwoordelijkheid te dragen en zitting te nemen in het college van B & W.

 

 

Het karakter van Gemeentebelangen

 

Gemeentebelangen is een lokale partij zonder landelijke binding, die al 82 jaar actief is.

Van praktisch ingestelde mensen, voor en door jong en oud.

Die zelf haar kosten draagt, daar zij, in tegenstelling tot landelijke partijen, geen partijsubsidie ontvangt van het Rijk.

Gemeentebelangen gaat voor korte, krachtige en productieve vergaderingen.

Die het gezonde verstand de boventoon laat voeren met een visie waarin de burger van Dalfsen zich herkent.

Die de lokale problemen op een ongecompliceerde en efficiënte wijze snel en oplossingsgericht wil aanpakken.

Die eigen initiatief en betrokkenheid van de burger optimaal wil benutten om activiteiten en acties "Gewoon Betrokken" te doen.